Zorlu Hukuk
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

ZORLU HUKUK alım-satım, ipotek tesisi ve terkini, ipotek sözleşmesi hazırlanması, kira, finansal kiralama, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, irtifaklar kurulması, tevhid, ifraz, cins değişikliği, takyidatlar hakkında hukuki görüş verilmesi ve durum tespiti vb. konularda hukuki hizmet sunmaktadır.

Yabancıların Türkiye´de Gayrimenkul Edinmesi

ZORLU HUKUK yabancı uyruklu bir vatandaşın Türkiye’de edinmek istediği gayrimenkule ilişkin her türlü konularda hukuki görüş verilmesi, taşınmazın edinilmesi için gerekli başvuruların yapılması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve tapuda cins değişikliğinin yapılması vb konularda hukuki hizmet sunmaktadır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

ZORLU HUKUK Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı ve girişimcilere danışmanlık hizmeti sunarak şirket ve ortaklıkların kurulması, hisse ve varlıkların satın alınması, ortak teşebbüslerin kurulması, şube ve irtibat bürolarının kurulması, acenteler, distribütörler ve iştiraklerle sözleşme yapılması konularında yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda yabancı sermayeli şirketlere kurumsal yönetim hizmeti sunarak idari organlardaki yabancılara ilişkin oturma ve çalışma izni ile ilgili gerekli işlemler konusunda danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Hava Hukuku

ZORLU HUKUK Uçak alım-satımı ve kiralama (operating lease-wet&dry lease) sözleşmeleri, bakım sözleşmeleri, acente sözleşmeleri,  kredi tahsis sözleşmeleri,  yazılım sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri ve yer hizmetleri sözleşmeleri olmak üzere sektörü ilgilendiren her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

 

Uluslararası Ticaret Hukuku

ZORLU HUKUK uluslararası alım satım sözleşmelerinin hazırlanması/incelenmesi, uluslararası alacakların tahsili, yabancı/yabancı yatırımlı şirketlere her türlü hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Şirketler Hukuku

ZORLU HUKUK Yerli ve yabancı kurumsal müvekkillerine şirket yönetimi, sözleşmeler ve istihdama ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle, şirket kuruluşu, nevi değiştirilmesi ve yeniden yapılandırma, hisse alım ve takas işlemleri şube ve irtibat bürolarının kurulması, tasfiye, şirket sekreteryası (yönetim kurulu ve genel kurulların ve kararlarının hazırlanması, yetkili imzaların ve imza sirkülerlerinin hazırlanması, ticaret siciline ilişkin işlemler v.b.), şirket ana sözleşmesi ve diğer kurumsal dokümanların hazırlanması, alt yüklenicilerle hukuksal ilişkilerin düzenlenmesi, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, hisse devirleri ve hissedarlık sözleşmeleri, sermaye artırımları ve indirimleri, şirket bölünmeleri, şirket müdür ve yöneticilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

SÖzleşmeler Hukuku

ZORLU HUKUK yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda her türlü konuda sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi konusunda hizmet sunmaktadır. Özellikle iş sözleşmeleri, hisse senedi, lisans, franchise, distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri (tek satıcılık sözleşmeleri), tedarik sözleşmeleri, fason üretim sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, kira ve leasing sözleşmeleri, tesis yönetim sözleşmeleri, inşaat/kat karşılığı inşaat, alt yüklenici vb sözleşmeler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bankacılık ve Finans Hukuku

ZORLU HUKUK yenilenen mevzuatı ile sürekli gelişmekte olan Türk Bankacılık Hukuku alanında hizmet talep eden müvekkillerine kredi, leasing, mortgage (ipotekli konut finansmanı) sözleşmeleri ve bankalar ile gerçekleştirilecek tüm işlemlere (kefalet, garantörlük, rehin/ipotek verilmesine) ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmakta ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi konusunda hizmet vermektedir. 

İcra ve İflas Hukuku

ZORLU HUKUK her türlü icra ve iflas hukuk dava ve işlemleri konusunda danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır. İcra takiplerinin hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, İflas hukuku işlemleri (iflasın ertelenmesi vb.), borç ve takibe itiraz işlemleri ve takibi, menfi tespit, istirdat, yedieminliği suiistimal, itirazın kaldırılması vb. tüm icra iflas davalarının hazırlanması ve takibi konularında hizmet sunmaktadır.

İş Hukuku

ZORLU HUKUK iş hukuku ile ilgili her konuda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Örneğin, haksız fesih nedeniyle açılan davalarda temsil, iş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve revizyonu, ikale, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işçi tazminatları hakkında danışmanlık, gizlilik ve rekabet yasağı konularında danışmanlık ve temsil, yabancı çalışanların ikamet ve çalışma izinlerine ilişkin evrakların hazırlanması konularında hizmet sunmaktadır.

Ceza Hukuku

ZORLU HUKUK yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarına ilişkin her türlü maddi ve manevi tazminat davalarının takibi hususunda hukuki hizmet sunmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

ZORLU HUKUK marka ve tasarım hakları, patent, telif hakkı, faydalı model dahil olmak üzere Fikri Mülkiyet Hukuku alanında hizmet sunmaktadır.

Tahkim

ZORLU HUKUK milli (ulusal) tahkim ve milletlerarası ticari tahkim alanlarında her türlü danışmanlık, tahkim sözleşmesi hazırlanması ve tahkimde temsil hizmetleri sunmaktadır. Bu konuda temel olarak yerli ve yabancı şirketlerin Milletlerarası Ticaret Odası (I.C.C.), Yabancı Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Uluslararası Merkez (I.C.S.I.D.), Birleşmiş Milletler Ticaret Komisyonu Tahkim Merkezi (U.N.C.I.T.R.A.L.) ve Amerikan Tahkim Derneği (A.A.A.) ve diğer milli (ulusal) ve uluslararası kurumsal/muvakkat tahkim merkezlerindeki uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet sunmaktadır.

 

Deniz Hukuku

ZORLU HUKUK denizcilik ve taşıma hukuku alanında danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır. Donatan, kiralayan, P&I Kulüpleri, tekne ve makine sigortacıları ve kargo sahiplerine hizmet sunmaktadır. Charter sözleşmeleri, konşimentolar hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi, kurtarma, müşterek avarya ve çatma konusunda danışmanlık ve temsil, gemi alım-satımı, kiralanması, üretim ve tamir sözleşmelerinin hazırlanması, P&I ve diğer sözleşme kaynaklı talepler ve uyuşmazlıkların çözümü, sertifika ve belgelerin temini için ilgili kurumlar nezdinde işlemlerin gerçekleştirilmesi, rehin tesisi ve rehinin paraya çevrilmesi vb konularda hizmet sunmaktadır.

Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstiriyel Tasarım

ZORLU HUKUK marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve entegre devre başvuruları ve bunlara ilişkin tüm hukuki işlemler, coğrafi işaret tescili ve ilgili tüm hukuki işlemler konusunda hizmet sunmaktadır.

İdare Hukuku

ZORLU HUKUK kamulaştırma, kamulaştırma bedeline itiraz, el atma davaları, kamu hizmet sözleşmeleri ile ilgili işlemler, sözleşmenin hazırlanması, müzakere, temsil, uyuşmazlık çözümü, idari cezaların kaldırılmasına yönelik hizmetler ile Kamu İhale Kurumu, devlet kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki işlemlerin yürütülmesi, kamu arazi kullanım sözleşmelerinin müzakeresi, temsil ve her türlü uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır.

Tıp ve Sağlık Hukuku

ZORLU HUKUK, hastane/doktor – hasta ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve temsil hizmeti vermekle birlikte, hasta mağduriyeti, hastanın doktora ve hastaneye karşı hakları, doktorun hastaya / hastaneye karşı yükümlülükleri ve hakları, hastanelerin doktora ve hastaya karşı yükümlülükleri ve hakları ile açılan tazminat davaları ve sigorta uyuşmazlıkları konusunda da hukuki hizmet sunmaktadır.

Tanıma/Tenfiz

ZORLU HUKUK yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ve icrası konusunda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

Adres
Meltem Mah. Meltem Blv. Antalya Spor St. B-2 Blok K:7 No:13 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon
(+90 506) 705 24 04
E-Posta
bilgi@zorluhukuk.com